กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อบ้านมือสอง

กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อบ้านมือสอง

ข้อควรระวังและเอกสารเกี่ยวกับการซื้อบ้านมือสอง ที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจ

การต่อเติมบ้านหรืออาคารที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร เมื่อถูกตรวจพบหรือเกิดปัญหากระทบกระทั่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง แล้วมีการร้องเรียนไปยังโยธาฯเขต เจ้าของที่ครอบครองบ้านในขณะนั้นจะถูกดำเนินคดี

ผู้ซื้อบ้านมือสองซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ซื้อรายใหม่จะกลายเป็นจำเลยโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนต่อเติมเองเจ้าของเดิมเป็นคนทำไว้ก่อนก็ตาม เมื่อซื้อมาแล้วและตนเองเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ครอบครองบ้านหรืออาคารที่ผิดกฎหมาย ก็ต้องรับผิดชอบหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

โครงการตรวจสอบก่อนซื้อไม่ต้องรื้อภายหลัง เป็นบริการตรวจสอบสภาพบ้านหรืออาคารมือสองตามกฎหมายควบคุมอาคาร ที่มุ่งเน้นให้ผู้จะซื้อปกป้องตนเองมิให้กลายเป็นจำเลยแบบไม่รู้ตัวโดยก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านหรืออาคาร ผู้จะซื้อควรเรียกร้องให้ผู้จะขายไปขอใบรับรองดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันไม่ให้ตนเองถูกดำเนินคดีเพราะซื้อบ้านที่ผิดกฎหมายควบคุมอาคาร

หน่วยงานที่จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบ้านหรืออาคารมือสองหากเป็นอาคารสูงไม่เกิน4 ชั้น จะอยู่ในอำนาจของสำนักงานเขตเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต จึงต้องยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตที่บ้านหรืออาคารนั้นตั้งอยู่ แต่ถ้าเป็นอาคารสูงเกินกว่า 4 ชั้น จะอยู่ในอำนาจของกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธาเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต ยื่นคำร้องได้ที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

รับฝาก-ขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

 

 

วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการขอรับบริการตรวจสภาพบ้านมือสอง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอออก
หนังสือรับรองความถูกต้องของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ดังนี้

1.ผู้ที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบอาคาร ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร โดยมีหลักฐานมาแสดง
ประกอบคำร้อง ได้แก่

– สำเนาโฉนดที่ดิน และหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร
– สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและสำเนาแบบแปลน แผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่ขอให้ตรวจสอบ
– แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร

2.ผู้มีความประสงค์จะขอตรวจสอบอาคาร ต้องเขียนคำร้องตามแบบคำร้องที่กำหนดให้พร้อมแนบหลักฐาน
ตามข้อ 1.

3.ถ้าเป็นอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น ยื่นคำร้องที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตที่อาคารนั้นตั้งอยู่

4.ถ้าเป็นอาคารเกิน 4 ชั้น ยื่นคำร้องที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดินแดง

ในกรณีที่ เจ้าของอาคารไม่มีแบบแปลน แผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
สภาพของอาคารตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ให้เท่านั้น

เมื่อเจ้าของบ้านหรืออาคารมายื่นคำร้องพร้อมกับแนบหลักฐานเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ข้างต้นครบ
ถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ แล้วดำเนินการตรวจสอบอาคารนั้นโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังจากรับคำร้อง

ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า อาคารนั้นไม่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
หรือผู้อำนวยการเขต จะออกหนังสือรับรองแก่เจ้าของอาคารตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งหนังสือรับรองนี้จะมีอายุการรับรอง30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือให้ แต่ถ้าพบว่าอาคารดังกล่าวมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ก็จะไม่ออกหนังสือรับรองให้กับเจ้าของอาคาร

ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ หากถูกสั่งให้ดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมผิดกฎหมาย ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง
บ้านหรืออาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเอง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเอง หรือถ้าไม่รื้อถอนตามคำสั่ง หากเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการแทนแล้วผู้ครอบครองก็จะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เจ้าหน้าทีแจ้งไปเช่นกัน

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการดังกล่าว
1. ลดความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายอาคารมือสอง
2.ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจตามกฎหมายควบคุมอาคารมากขึ้น
3.ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นในการซื้อขายอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ขอบคุณข้อมูลจาก : nsplusengineering

กลุ่ม ฝาก-ขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์>>https://www.facebook.com/groups/619609655140803/

Related Posts

Compare